KRIZOVÝ MANAGEMENT

Tento blog slouží diskuzi na téma "Krizový management". Weblog je součástí portálu AKA MONITOR doc. Arnošta Katolického. Využijte možnost přidávat on-line komentář ke kterékoliv publikované zprávě. Vyhrazuji si právo smazat příspěvky, které ne budou mít nic společného s tématem weblogu. Využijte služby RSS k sledování novinek.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

9.8.07

Risk Management - Řízení rizika ve firmě

CPress vydal v dubnu knihu věnovanou risk-managementu. Recenzi knihy najdete na URL uvedené dále.
CPress mne vydáním titulu věnovaného risk managementu velmi příjemně překvapil. Není to první česká kniha, věnovaná risk managementu, ale je to kniha po mnoha stránkách pozoruhodná. Dosud vydané knihy přistupovaly k risk managementu z určitého úhlu pohledu. Risk management byl předmětem pojednání z pohledu projektového řízení, z pohledu finančního řízení, z pohledu nástrojů a metod hodnocení rizika, z hlediska teorie řízení, metod rozhodování apod. Autoři knihy vydané CPressem si sice rovněž zúžili téma tím, že v obsahu akcentují výrazněji praktický přístup a svá doporučení orientují na problematiku firem ( společností ), získali tím však prostor pro svůj záměr, pokrýt téma řízení rizik ve firmě v celém komplexu této složité problematiky. Tento přístup dal velmi dobře vyniknout úspěšnému úsilí o postižení nejen horizontálních, ale i vertikálních vazeb základních úrovní organizace a řízení firmy a v jeho rámci i řízení rizika. Pohled do obsahu knihy, na názvy kapitol, to potvrzuje: procesy, nástroje, postupy, financování projektů, modelování rizika, portfolia, cash flow, CORPORATE, STRATEGIC BUSINESS A PROJECT, atd. Hloubka a šíře pokrytí podnikové problematiky risk managementu mne velmi překvapily. Pro přístup autorů je příznačné spojení teorii s praktickými příklady.

Autoři v knize upozorňují na skutečnost, že všechny projekty v sobě zahrnují riziko – projekt s nulovým rizikem nestojí za to, aby byl realizován. Organizace, které lépe chápou povahu těchto rizik a umí je ‚řídit efektivněji, se mohou nejen vyhnout nepředvídaným katastrofám, ale mohou pracovat s užšími odchylkami a menšími nahodilostmi, mohou uvolňovat zdroje pro vynaložení dalšího lišili a mohou se chopit příležitostí výhodných investic, které by mohly být jinak odmítnuty jako příliš riskantní. Autoři zdůrazňují, že představitelé firmy potřebují pochopit a vědět, zda výnosy z projektu opravňují k převzetí rizik a rozsahu důsledků (ztrát) v případě, že se rizika vyplní. Na druhé straně investoři potřebují nějaké známky toho, zda příjmy z investice splní minimálnípožadovanou návratnost, i v případě, kdy je investice plně vystavena všem identifikovaným rizikům.

V úvodu své recenze, která je vystavena na níže uvedené adrese, jsem zdůraznil jako přednost knihy komplexní přístup autorů k tématu.O komplexnosti přístupu autorů k tématu řízení rizika svědčí uvedení následujícího kontrolního seznamu: podle autorů je zřejmá potřeba zdůraznit ohodnocení rizika, když projekt zahrnuje:
- Velká kapitálová vydání
- Nevyrovnaný tok cash-flow vyžadující velký podíl celkové investice před tím, než bude vygenerován jakýkoliv zisk
- Důležitou novou technologii
- Neobvyklé právní, pojišťovací nebo smluvní úpravy
- Citlivé environmentální nebo bezpečnostní problémy
- Přísné regulační nebo licenční požadavky
Kniha bude přínosem pro všechny, kdo mají co do činění s řízením rizik. Poznatky a doporučení autorů prospějí ve studiu a v práci: manažerům, akcionářům, vlastníkům podniků, pracovníkům finančních oddělení a projektovým manažerům, řádným i postgraduálním studentům, pedagogům vyučujícím řadu disciplin.
Podrobnou původní recenzi najdete v rubrice RECENZE na mém weblogu:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/.