KRIZOVÝ MANAGEMENT

Tento blog slouží diskuzi na téma "Krizový management". Weblog je součástí portálu AKA MONITOR doc. Arnošta Katolického. Využijte možnost přidávat on-line komentář ke kterékoliv publikované zprávě. Vyhrazuji si právo smazat příspěvky, které ne budou mít nic společného s tématem weblogu. Využijte služby RSS k sledování novinek.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

26.9.06

Business Continuity Planning (BCP)

V současné době je každá společnost vystavena velkému množství různých rizik a možných ohrožení, jejichž projevy dokáží zcela zlikvidovat její pracně budované postavení. Moderně řízené organizace věnují stále větší pozornost plánování kontinuity činností (BCP). Schopnost organizace obnovit své klíčové procesy je závislá na vyspělosti jejího BCP programu. Organizace, které BCP nemají, mají jen velmi malou šanci na plné zotavení po nenadálé události. Jedním z hlavních výstupů BCP je plán pro zachování kontinuity činností – zásadní dokument definující strategii řešení krizových situací.
Pokud si nejste jisti, zda chápete význam a aktuálnost BCP pro Vaši organizaci, zamyslete se nad několika nepříjemnými, ale důležitými otázkami:
- Víte dobře, co je třeba podniknout, aby Vaše společnost dokázala krizovým situacím předcházet, případně efektivněji a úsporněji řešit katastrofy, a v neposlední řadě navrátit rychle společnost do normálního chodu?
- Jste si jisti, že znáte veškerá rizika, která mohou narušit činnost Vaší společnosti?
- Víte jaké dopady mohou mít rizika na Vaše klíčové procesy?
- Víte jak postupovat v krizových situacích?
- Jsou Vaše plány obnovy aktuální a efektivní?
- Zvládáte dobře i obtížnou část implementace Business Continuity managementu v prostředí organizace - testování navržených plánů?
- Provádíte kontrolu úplnosti vytvořených plánů?
- Dokážete odhalit nedostatky v navržených postupech obnovy?
- Doplňujete a aktualizujte vytvořené plány?
- Provádíte praktické prověření navržených postupů dle předem připravených scénářů?
Pokud jste při zodpovězení části uvedených otázek na rozpacích, nezbývá než doplnit své know-how, které v současné náročné době zahrnuje velkou řádku dílčích témat. Poznat Business Continuity Planing a umět ho úspěšně implementovat, znamená seznámit se s následujícími dílčími tématy, které tvoří nedílnou součást know-how BCP:
- Jak postupovat při tvorbě BCP a které kroky je třeba podstoupit?
- Správné načasování BCP
- Personální nároky na zajištění BCP
- Finanční dopad případného přerušení klíčových procesů
- Rozpočet – kolik nás to vlastně bude stát a v jakých fázích?
- Analýza výchozí situace firmy - identifikace aktiv a požadavků na jejich ochranu
- Určení zranitelnosti aktiv a jakým hrozbám jsou vystaveny
- Definice možných scénáře havárií
- Dopady havárie na chod obchodních procesů
- Stanovení priorit činností a služeb pro obnovu – určení váhy klíčových procesů
- Definice strategie obnovy provozu pro jednotlivé scénáře havárií
- Základní kroky implementace a praktické přístupy
- Personální zajištění – rozdělení zodpovědnosti v rámci projektu a jeho řízení
- Zajistištění efektivní komunikaci všech zainteresovaných osob
- Způsob a intervaly testování existujících plánů
- Úskalí údržby plánů kontinuity
- Provázanost BC a IT - IT Service Continuity Management
- Krizové situace a obnova procesů z pohledu IT
- Bezpečnost informací v kompetenci IT
- Softwarové nástroje pro podporu BCP
- Životní cyklus DRP - Disaster Recovery Planing
- Klíčové aspekty DR plánu
- Obecná pravidla a základní cíle DRP
- Zásady a postupy tvorby DRP
- Stanovení kritických lhůt pro obnovu
- Nejvhodnější strategii obnovy pro uvažované kritické stavy
- Role zaměstnanců při haváriích, jejich pravomoci a odpovědnosti
- Základní přístupy k testování plánů obnovy - Optimání hloubka testování
- Validita výsledků testování
- Aktualizace plánů tak, aby odpovídaly novým požadavkům
- Postavení auditu v rámci BCP - cíle a rosah auditu BCP
- Východiska a způsoby provedení auditu BCP
- Odlišnosti BCP v různých odvětvích
- Zvláštnosti přístupů k řešení BCP ve finančních i nefinančních institucích
Pomoc Vám právě v této době nabízí společnost IIR ( Institute for International Reasearch ), která na téma BCP připravila konferenci a workshop. Konference na téma "Business Continuity Planing" se uskuteční ve dnech 24. – 25. 10. 2006 v Praze, v hotelu Don Giovanni. 26. října se uskuteční tamtéž workshop věnovaný tématu: „Testování plánů kontinuity a obnovy činností krok za krokem“. Na workshopu se seznámíte se všemi kroky testování a se způsoby, jak k nim přistupovat. Budete mít příležitost porovnat své znalosti i s praktickými přístupy v zemích střední a jihovýchodní Evropy.
Podle pořadatelů, představí přednášející na konferenci různé pohledy na problematiku BCP, seznámí účastníky s možnými přístupy i se svými praktickými zkušenostmi.
Základní témata konference:
- Základní východiska, pojmy a souvislosti v oblasti BCP
- Úloha krizového řízení
- BCP jako strategický cíl firmy – Business Impact Analyse
- Údržba a testování jako nezbytná součást BCP
- Specifické postavení IT v rámci BCP programu
- Plán obnovy a jeho klíčové postavení v rámci Business Continuity plánování
- Jak vytvořit „inteligentní“ plán obnovy (Disaster Recovery Plan)?
- Ověřivání praktické realizovatelnosti plánů – testování Disaster Recovery plánu
- Audit jako nedílná součást komplexního přístupu- Specifika BCP v různých oblastech – BCP napříč odvětvími
Konference IIR na téma Business Continuity Planing ( BCP ) může přinést odpověďi na aktuální problémy, které přináší současná situace, kdy je každá společnost vystavena velkému množství různých rizik a možných ohrožení.
Více se o konferenci a workshopu dozvíte na adrese: www.konference.cz/it.cfm